Thí Luyện

1. Thí Luyện có vô số tầng. Mỗi tầng sẽ được một Hộ Vệ khác Phe canh giữ. 2. Tận dụng hiệu quả Khắc Chế khi xây dựng đội hình, đánh bại tất cả Tướng địch và phá hủy tất cả công trình để vượt tầng. 3. Mỗi ngày có thể nhận một phần thưởng, 00:00 làm mới. Phần thưởng sẽ căn cứ vào số tầng vượt cao nhất trong 24 giờ. 4. Bảng xếp hạng sẽ làm mới mỗi 4 giờ. Có thể khiêu chiến nhiều lần tầng cao nhất đã vượt.
Thẻ Thưởng x2 - Nhân đôi thưởng Thí Luyện Ngày.Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện.Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện.

Thí Luyện Thưởng

Giai đoạn Đài Hộ Vệ Thưởng lần đầu vượt ải: Vượt ải ngày sau nhận: Sức khỏe và tấn công kẻ thù
1 Tiên Tri 50Vinh quang trận mạc + 10Ngọc + 6Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 6 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 1500Sao
+50%
2 Tiên Tri 50Vinh quang trận mạc + 10Ngọc + 6Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 6 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 1500Sao
+50%
3 Tiên Tri 75Vinh quang trận mạc + 15Ngọc + 6Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 6 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 1500Sao
+50%
4 Sứ Giả 75Vinh quang trận mạc + 15Ngọc + 6Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 8 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 2000Sao
+60%
5 Sứ Giả 75Vinh quang trận mạc + 15Ngọc + 6Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 8 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 2000Sao
+60%
6 Sứ Giả 100Vinh quang trận mạc + 20Ngọc + 6Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 8 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 2000Sao
+60%
7 Chiến Thú 100Vinh quang trận mạc + 20Ngọc + 6Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 10 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 2500Sao
+70%
8 Chiến Thú 100Vinh quang trận mạc + 20Ngọc + 6Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 10 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 2500Sao
+70%
9 Chiến Thú 125Vinh quang trận mạc + 25Ngọc + 6Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 10 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 2500Sao
+70%
10 Tiên Tri 125Vinh quang trận mạc + 25Ngọc + 9Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 12 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 3000Sao
+90%
11 Tiên Tri 125Vinh quang trận mạc + 25Ngọc + 9Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 12 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 3000Sao
+90%
12 Tiên Tri 150Vinh quang trận mạc + 30Ngọc + 9Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 12 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 3000Sao
+90%
13 Sứ Giả 150Vinh quang trận mạc + 30Ngọc + 9Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 14 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 3500Sao
+110%
14 Sứ Giả 150Vinh quang trận mạc + 30Ngọc + 9Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 14 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 3500Sao
+110%
15 Sứ Giả 175Vinh quang trận mạc + 35Ngọc + 9Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 14 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 3500Sao
+110%
16 Chiến Thú 175Vinh quang trận mạc + 35Ngọc + 9Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 16 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 4000Sao
+130%
17 Chiến Thú 175Vinh quang trận mạc + 35Ngọc + 9Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 16 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 4000Sao
+130%
18 Chiến Thú 200Vinh quang trận mạc + 40Ngọc + 9Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 16 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 4000Sao
+130%
19 Tiên Tri 200Vinh quang trận mạc + 40Ngọc + 12Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 18 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 4500Sao
+150%
20 Tiên Tri 200Vinh quang trận mạc + 40Ngọc + 12Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 18 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 4500Sao
+150%
21 Tiên Tri 225Vinh quang trận mạc + 45Ngọc + 12Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 18 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 4500Sao
+150%
22 Sứ Giả 225Vinh quang trận mạc + 45Ngọc + 12Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 20 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 5000Sao
+170%
23 Sứ Giả 225Vinh quang trận mạc + 45Ngọc + 12Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 20 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 5000Sao
+170%
24 Sứ Giả 250Vinh quang trận mạc + 50Ngọc + 12Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 20 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 5000Sao
+170%
25 Chiến Thú 250Vinh quang trận mạc + 50Ngọc + 12Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 22 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 5500Sao
+190%
26 Chiến Thú 250Vinh quang trận mạc + 50Ngọc + 12Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 22 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 5500Sao
+190%
27 Chiến Thú 275Vinh quang trận mạc + 55Ngọc + 12Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 22 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 5500Sao
+190%
28 Tiên Tri 275Vinh quang trận mạc + 55Ngọc + 16Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 24 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 6000Sao
+210%
29 Tiên Tri 275Vinh quang trận mạc + 55Ngọc + 16Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 24 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 6000Sao
+210%
30 Tiên Tri 300Vinh quang trận mạc + 60Ngọc + 16Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 24 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 6000Sao
+210%
31 Sứ Giả 300Vinh quang trận mạc + 60Ngọc + 16Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 26 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 6500Sao
+230%
32 Sứ Giả 300Vinh quang trận mạc + 60Ngọc + 16Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 26 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 6500Sao
+230%
33 Sứ Giả 325Vinh quang trận mạc + 65Ngọc + 16Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 26 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 6500Sao
+230%
34 Chiến Thú 325Vinh quang trận mạc + 65Ngọc + 16Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 28 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 7000Sao
+250%
35 Chiến Thú 325Vinh quang trận mạc + 65Ngọc + 16Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 28 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 7000Sao
+250%
36 Chiến Thú 350Vinh quang trận mạc + 70Ngọc + 16Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 28 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 7000Sao
+250%
37 Tiên Tri 350Vinh quang trận mạc + 70Ngọc + 18Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 30 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 7500Sao
+200%
38 Tiên Tri 350Vinh quang trận mạc + 70Ngọc + 18Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 30 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 7500Sao
+220%
39 Tiên Tri 375Vinh quang trận mạc + 75Ngọc + 18Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 30 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 7500Sao
+200%
40 Sứ Giả 375Vinh quang trận mạc + 75Ngọc + 20Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 32 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 8000Sao
+250%
41 Sứ Giả 375Vinh quang trận mạc + 75Ngọc + 20Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 32 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 8000Sao
+280%
42 Sứ Giả 400Vinh quang trận mạc + 80Ngọc + 20Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 32 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 8000Sao
+350%
43 Chiến Thú 400Vinh quang trận mạc + 80Ngọc + 22Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 34 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 8500Sao
+300%
44 Chiến Thú 400Vinh quang trận mạc + 80Ngọc + 22Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 34 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 8500Sao
+320%
45 Chiến Thú 425Vinh quang trận mạc + 85Ngọc + 22Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 34 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 8500Sao
+350%
46 Tiên Tri 425Vinh quang trận mạc + 85Ngọc + 24Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 36 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 9000Sao
+240%
47 Tiên Tri 425Vinh quang trận mạc + 85Ngọc + 24Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 36 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 9000Sao
+240%
48 Tiên Tri 450Vinh quang trận mạc + 90Ngọc + 24Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 36 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 9000Sao
+240%
49 Sứ Giả 450Vinh quang trận mạc + 90Ngọc + 26Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 38 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 9500Sao
+540%
50 Sứ Giả 450Vinh quang trận mạc + 90Ngọc + 26Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 38 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 9500Sao
+540%
51 Sứ Giả 475Vinh quang trận mạc + 95Ngọc + 26Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. 38 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 9500Sao
+540%
52 Chiến Thú 475Vinh quang trận mạc + 95Ngọc + 28Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 40 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 10000Sao
+1040%
53 Chiến Thú 475Vinh quang trận mạc + 95Ngọc + 28Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 40 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 10000Sao
+1040%
54 Chiến Thú 500Vinh quang trận mạc + 100Ngọc + 28Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện. 40 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 10000Sao
+1040%
55 Tiên Tri 500Vinh quang trận mạc + 100Ngọc + 30Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 42 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 10500Sao
+3500%
56 Tiên Tri 500Vinh quang trận mạc + 100Ngọc + 30Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 42 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 10500Sao
+3500%
57 Tiên Tri 525Vinh quang trận mạc + 105Ngọc + 30Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. 42 (Đá Tiên Tri - Tăng cấp Hộ Vệ Tiên Tri. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Sứ Giả - Tăng cấp Hộ Vệ Sứ Giả. Nhận trong Thí Luyện. +/ Đá Chiến Thú - Tăng cấp Hộ Vệ Chiến Thú. Nhận trong Thí Luyện.)
+ 10500Sao
+3500%