Bảng Nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng. Bạn sẽ được nhận thưởng thêm nếu hoàn thành một vài nhiệm vụ trong thời gian quy định.
Sức mạnh

Nhiệm vụ

Thành Nhỏ - Thành Nhỏ

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Thành - Chiến thắng với 3 Lửa ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Dầu
Thành - Chiến thắng với 3 Lửa ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Dầu
Thành - Chiến thắng với 3 Lửa ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Dầu
Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn
Thành - Phá 1 Thành bất kì ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Dầu
Thành - Phá 1 Thành bất kì ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Dầu
Thành - Phá 1 Thành bất kì ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Dầu
Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn
Thành - Vào 1 Thành bất kì ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Dầu
Thành - Vào 1 Thành bất kì ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Dầu
Thành - Vào 1 Thành bất kì ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Dầu
Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn

Thành Lớn - Thành Lớn

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Công Thành - Chiến thắng với 3 Lửa trong Thành Lớn. ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Dầu
Công Thành - Chiến thắng với 3 Lửa trong Thành Lớn. ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Dầu
Công Thành - Chiến thắng với 3 Lửa trong Thành Lớn. ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Dầu
Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn
Công Thành - Hoàn tất 1 Thành Lớn. ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Dầu
Công Thành - Hoàn tất 1 Thành Lớn. ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Dầu
Công Thành - Hoàn tất 1 Thành Lớn. ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Dầu
Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn
Công Thành - Đấu Thành Lớn (Thắng hoặc Bại). ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Dầu
Công Thành - Đấu Thành Lớn (Thắng hoặc Bại). ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Dầu
Công Thành - Đấu Thành Lớn (Thắng hoặc Bại). ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Dầu
Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn

Thắng Trận! - Thắng Trận!

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Cướp đoạt - Chiến thắng với 3 Lửa ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Cướp đoạt - Chiến thắng với 3 Lửa ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Cướp đoạt - Chiến thắng với 3 Lửa ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao
Cướp - Hoàn thành 1 lần Cướp ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Cướp - Hoàn thành 1 lần Cướp ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Cướp - Hoàn thành 1 lần Cướp ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao

Cướp Tài Nguyên - Cướp Tài Nguyên

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Cướp - Cướp được số Vàng yêu cầu ( 1 )Vàng OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Cướp - Cướp được số Vàng yêu cầu ( 2 )Vàng OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Cướp - Cướp được số Vàng yêu cầu ( 2 )Vàng OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao
Cướp - Cướp được số Dầu yêu cầu ( 1 )Dầu OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Cướp - Cướp được số Dầu yêu cầu ( 2 )Dầu OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Cướp - Cướp được số Dầu yêu cầu ( 2 )Dầu OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao

Phá Kiến Trúc - Phá Kiến Trúc

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Phá nhà chính khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Phá nhà chính khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Phá nhà chính khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao
Phá Đài Tướng khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Phá Đài Tướng khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Phá Đài Tướng khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao
Phá Doanh Trại khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Phá Doanh Trại khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 8 / 8 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Phá Doanh Trại khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 12 / 12 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao
Phá Kho Vàng khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Phá Kho Vàng khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 8 / 8 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Phá Kho Vàng khi Cướp hoặc Thám Hiểm. ( 12 / 12 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao
Phá Kho Dầu khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 4 / 4 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 300 Sao
Phá Kho Dầu khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 8 / 8 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 250 Sao
Phá Kho Dầu khi Cướp hoặc Thám hiểm. ( 12 / 12 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Vàng
Sức mạnh * 1 / 200 Sao

Đài Tướng - Đài Tướng

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Đài Tướng - Hấp thụ 1 Tướng ( 1 / 1 ) OK 25 Ngọc
Đổi Kỹ Năng bằng Ngọc hay Vật phẩm ( 1 / 1 ) KHÔNG 300 Ngọc

Phù Phép - Phù Phép

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Phù Phép - Sử dụng Phép trong trận chiến ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn

Hang Quái Thú - Hang Quái Thú

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Chiến Đấu - Phòng Thủ trong Hang Quái Thú ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn

Tài Nguyên - Tài Nguyên

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Góp lượng Vàng yêu cầu. ( 1 )Vàng KHÔNG Sức mạnh * 1 / 60 Sao
Góp lượng Vàng yêu cầu. ( 2 )Vàng KHÔNG Sức mạnh * 1 / 45 Sao
Góp lượng Vàng yêu cầu. ( 2 )Vàng KHÔNG Sức mạnh * 1 / 30 Sao
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x 2
Góp lượng Dầu yêu cầu. ( 1 )Dầu KHÔNG Sức mạnh * 1 / 60 Sao
Góp lượng Dầu yêu cầu. ( 2 )Dầu KHÔNG Sức mạnh * 1 / 45 Sao
Góp lượng Dầu yêu cầu. ( 2 )Dầu KHÔNG Sức mạnh * 1 / 30 Sao
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x 2

Thử thách Anh hùng - Thử thách Anh hùng

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Thử thách Anh hùng - thử lòng can đảm ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 1 / 3000 Ấn

Khó - Khó

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Thành Khó - Thắng 1 Trận với 3 Lửa ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 4 / 1 Dầu
Thành Khó - Thắng 2 Trận với 3 Lửa ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 8 / 1 Dầu
Sức mạnh * 1 / 2000 Ấn
Thành Khó - Đạt 1 Trận Thắng ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 3 / 1 Dầu
Thành Khó - Đạt 2 Trận Thắng ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 5 / 1 Dầu
Thành Khó - Đạt 3 Trận Thắng ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 7 / 1 Dầu
Sức mạnh * 1 / 2000 Ấn

Siêu cấp - Siêu cấp

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Thành Siêu cấp - Thắng 1 thành bất kỳ. ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 1 / 220 Sao
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng. x 1
Thành Siêu cấp - Thắng 2 thành bất kỳ. ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 1 / 210 Sao
Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm! x 1
Thành Siêu cấp - Thắng 3 thành bất kỳ. ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 1 / 200 Sao
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú. x 1

Sàn Đấu - Sàn Đấu

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Sàn đấu - Đánh 1 trận ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 1 / 200 Sao

Tuyển Tướng - Tuyển Tướng

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Tuyển Tướng bằng Ngọc 1 lần ( 1 / 1 ) KHÔNG 150 Ngọc
Tuyển 1 Tướng hoặc Hấp thụ (không tính lượt tuyển miễn phí) ( 1 / 1 ) KHÔNG 25 Ngọc
Đài Tướng - Tuyển Tướng hoặc hi sinh Tướng ( 1 / 1 ) KHÔNG 25 Ngọc

Tiến Cấp - Tiến Cấp

Tin tức Hoàn thành Thưởng
Cử 1 Tướng có Lv Khảm 71+ ( 71 / 71 ) OK Sức mạnh * 1 / 180 Sao
Cử 1 Tướng có Đá Tinh Lv 5+ ( 5 / 5 ) OK Sức mạnh * 1 / 180 Sao
Cử 1 Tướng có Skin Dự Bị ( 1 / 1 ) OK 25 Ngọc
Cử 1 Tướng có Vũ Khí Lv 20 ( 20 / 20 ) OK Sức mạnh * 1 / 180 Sao
Cử 1 Tướng có Lv Tổng Đặc Tính 18+ ( 18 / 18 ) OK 100 Ngọc
Cử 1 Tướng có Lv Vận Mệnh 20+ ( 20 / 20 ) OK Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. x 2
Được Hộ Vệ Tiên Tri hỗ trợ khi chiến đấu ( 1 / 1 ) OK Sức mạnh * 1 / 2750 Ấn
Được Hộ Vệ Sứ Giả hỗ trợ khi chiến đấu ( 2 / 2 ) OK Sức mạnh * 1 / 2750 Ấn
Được Hộ Vệ Chiến Thú hỗ trợ khi chiến đấu ( 3 / 3 ) OK Sức mạnh * 1 / 2750 Ấn
Cử 1 Tướng có Lv Siêu Hóa 1+ ( 1 / 1 ) OK Hộp Xèng II - Cho 100 Xèng. x 2
Cử 1 Tướng mang Thú Lv 25+ ( 25 / 25 ) OK 50 Ngọc

Quà nhiệm vụ. Sức mạnh - 1+ (1)

Tin tức Thưởng
Mở sau khi xong 3 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x Sức mạnh * 1 / 180
Mở sau khi xong 4 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x Sức mạnh * 1 / 390
Tinh chất Sên Còi - Tăng 100 KN Chiêu cho Tướng. x Sức mạnh * 1 / 3000 + 1
Mở sau khi xong 5 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x Sức mạnh * 1 / 279
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng. x Sức mạnh * 1 / 2100 + -4
Mở sau khi xong 6 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x Sức mạnh * 1 / 250
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng. x Sức mạnh * 1 / 2900 + -2
Mở sau khi xong 7 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x Sức mạnh * 1 / 1800
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng. x Sức mạnh * 1 / 6500 + 2
Mở sau khi xong 8 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x Sức mạnh * 1 / 1500
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng. x Sức mạnh * 1 / 24000 + 5
Mở sau khi xong 9 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x Sức mạnh * 1 / 5000
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x Sức mạnh * 1 / 115000 + 1
Mở sau khi xong 10 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. x Sức mạnh * 1 / 10000
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x Sức mạnh * 1 / 110000 + 1
Mở sau khi xong 10 nhiệm vụ Sức mạnh * 1 / 24 Sao
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. x Sức mạnh * 1 / 55000
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. x Sức mạnh * 1 / 105000 + 1

Ngẫu nhiên phần thưởng

33,33%33,33%33,33%
Sao x Sức mạnh / 50 * ( Thời Gian Còn / 16 ) + 1500Ấn x Sức mạnh / 1000 * ( Thời Gian Còn / 16 ) + 50