Tòa nhà: Tường

Tường


Tuyến phòng thủ đầu tiên. Bố trí chiến lược để cản trở bước tiến của quân địch.

MáuSức MạnhChỗPhí Nâng cấp
Tườngcấp 1
(Nhà chính x 2)
5000%1x1100Vàng
Tườngcấp 215000%1x1500Vàng
Tườngcấp 330000%1x11000Vàng
Tườngcấp 450000%1x13000Vàng
Tườngcấp 580000%1x15000Vàng
Tườngcấp 6120000%1x110000Vàng
Tườngcấp 7200000%1x120000Vàng
Tườngcấp 8300000%1x130000Vàng
Tườngcấp 9400000%1x150000Vàng
Tườngcấp 10500000%1x1100000Vàng
Tườngcấp 11700000%1x1150000Vàng
cấp 12900000%1x1200000Vàng
cấp 131200000%1x1250000Vàng
cấp 141600000%1x1350000Vàng
Tườngcấp 152000000%1x1400000Vàng
cấp 162500000%1x1500000Vàng
cấp 173000000%1x1600000Vàng
cấp 183500000%1x1700000Vàng
cấp 194000000%1x1800000Vàng
cấp 204500000%1x1900000Vàng
Tổng 5069600 Vàng

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 50 Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Tường - Đổi Tường Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.