Tòa nhà: Nhà Kho

Giảm Giá Thành Xây Dựng
Tăng Tốc Độ Xây Dựng

Nhà Kho


Kho chứa đồ.

MáuSức MạnhChỗThời gian nâng cấChi phí sản xuất
Nhà Kho500013x3 10 sec.500Dầu

Tộc Rồng

Cấp Máu Chi phí sản xuất Phí Nâng cấp Sức Mạnh
1 +18% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 50 Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 5 180 Mỗi 0.5 giây gây 2500 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 15% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
2 +20% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 10 200 Mỗi 0.5 giây gây 4000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 20% tốc độ tấn công và 30% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
3 +24% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 20 240 Mỗi 0.5 giây gây 6000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 25% tốc độ tấn công và 35% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
4 +32% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 40 320 Mỗi 0.5 giây gây 8000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 30% tốc độ tấn công và 40% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
5 +44% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 60 440 Mỗi 0.5 giây gây 10000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 35% tốc độ tấn công và 45% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
6 +60% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 80 600 Mỗi 0.5 giây gây 13000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 40% tốc độ tấn công và 50% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
7 +80% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 100 800 Mỗi 0.5 giây gây 16000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 50% tốc độ tấn công và 60% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
8 +105% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 125 1050 Mỗi 0.5 giây gây 20000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 60% tốc độ tấn công và 70% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
9 +135% Tộc Rồng - Nhà Kho - Đổi Nhà Kho Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc. x 150 1350 Mỗi 0.5 giây gây 25000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 70% tốc độ tấn công và 80% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.
10 +170% 1700 Mỗi 0.5 giây gây 30000 thiệt hại cho kẻ địch trong một phạm vi. Giảm 80% tốc độ tấn công và 90% tốc độ di chuyển của tất cả kẻ địch trong phạm vi.

Đổi

Thông tin Lượng Phí Lượt - Làm mới Mua Sắm
Sách I - Thêm 1000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. 40 600 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 16.4%
Sách II - Thêm 5000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. 16 1120 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 16.4%
Sách III - Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng. 8 2000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 16.4%
Thẻ Làm mới kỹ năng - Miễn phí 1 lần làm mới kỹ năng Tướng. 1 300 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 2%
Thẻ Công thành - Thêm 5 lượt Công thành 1 250 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Thẻ Làm Nhiệm vụ - Tăng 3 lượt tự động hoàn thành nhiệm vụ. 1 700 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Thẻ Làm Mới - Khởi động lại thời gian chờ. 1 4000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Thẻ Ô Tướng - Mở khoá 1 ô trong Đài Tướng 1 250 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Tinh chất Sên Còi - Tăng 100 KN Chiêu cho Tướng. 10 250 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng. 2 270 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng. 1 670 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi Ấn I - Nhận 10 Ấn. 1 55 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi Ấn II - Nhận 50 Ấn. 1 250 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi Ấn III - Nhận 200 Ấn. 1 900 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Gói Danh vọng I - Nhận 100 Danh vọng. 1 42 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Gói Danh vọng II - Nhận 500 Danh vọng. 1 180 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Gói Danh vọng III - Nhận 2000 Danh vọng. 1 630 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Vé Quái Thú - Thêm 1 lượt vào hang Quái Thú. 1 3500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Vé vào Thử thách - Thêm 1 lượt vào Thử Thách Anh hùng. 2 1000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi vàng I - Đã nhận 10000 Vàng! 3 84 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi vàng II - Đã nhận 50000 Vàng! 2 250 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi vàng II - Đã nhận 300000 Vàng! 1 675 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi dầu I - Đã nhận 10000 Dầu! 3 84 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi dầu II - Đã nhận 50000 Dầu! 2 250 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi dầu III - Đã nhận 300000 Dầu! 1 675 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Thẻ Công thành Nhóm - Thêm 1 lượt Công thành nhóm! 1 7065 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Đụn Ngọc - Nhận 10 Ngọc 1 250 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Chìa Khóa Bạc - Mở Rương Báu bí ẩn. 1 500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Chìa Khóa Vàng - Mở Rương Báu bí ẩn. 1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Túi Pha Lê Xanh S - Cho 1000 Pha Lê Xanh. 4 1000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Túi Pha Lê Xanh L - Cho 5000 Pha Lê Xanh. 2 2520 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Hộp Pha Lê Xanh S - Cho 20000 Pha Lê Xanh. 1 5040 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Túi Pha Lê Đỏ S - Cho 10 Pha Lê Đỏ. 4 1000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Túi Pha Lê Đỏ L - Cho 50 Pha Lê Đỏ. 2 2520 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Hộp Pha Lê Đỏ S - Cho 200 Pha Lê Đỏ. 1 5040 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ Lực - Hồi Phục 40 Lực Thánh Địa. 1 3950 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ HQT Tổ đội - Thêm 1 lượt đi Thử thách tổ đội. 1 5660 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN. 3 3330 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng. 1 3685 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ Sàn Đấu - Thêm một cơ hội tham gia Sàn Đấu 1 2520 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Vé Quỷ Vương - Thêm 1 lượt vào Quỷ Vương. 1 12500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Tẩy Thần - Đổi tên của bạn. 1 25000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ Đối Chiến - Nhận 1 lượt Đối chiến. 1 3840 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Búa Yêu Tinh I - Giảm 15 phút thời gian xây dựng. 4 160 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng. 4 640 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Búa Yêu Tinh III - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng. 2 1920 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Búa Yêu Tinh IV - Giảm 12 giờ thời gian xây dựng. 2 3840 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Búa Yêu Tinh V - Giảm 1 ngày thời gian xây dựng. 2 7680 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Rương Hồn Khí - Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 5 1 64000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ Công thành Nhóm (Khó) - Tăng 1 lượt Công Thành Nhóm (Khó). 1 7065 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ HQT Tổ đội (Khó) - Tăng 1 lượt Nhóm Hang Quái Thú (Khó). 1 5660 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Trứng Hiếm - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Hiếm 1 4640 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Trứng Huyền Thoại - Cho 1 Trứng Thú Nuôi Huyền Thoại 1 8030 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 72 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên. 1 300 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 13000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Thẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi 1 1600 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi Kinh nghiệm I - Nhận ít Kinh nghiệm. 4 500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi Kinh nghiệm II - Nhận nhiều Kinh nghiệm. 4 1900 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi Kinh nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm. 4 4500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 8.2%
Túi Bài - Chứa 1 số Bài. 1 1275 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Túi Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài. 1 1595 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Hộp Bài - Chứa 1 số Bài. 1 6365 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Hộp Bài Hiếm - Chứa 1 số Bài. 1 7960 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ Huyền Thoại Hiếm - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 67000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 90000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Túi Chí Tôn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1 54000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1 54000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Túi Chí Tôn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1 54000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hồi Sinh I - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hồi Sinh II - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hồi Sinh III - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 10% máu được phục hồi.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hồi Sinh IV - Hồi sinh với 15% máu được phục hồi.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đấm Mạnh I - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đấm Mạnh I - Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đấm Mạnh II - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đấm Mạnh II - Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đấm Mạnh III - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đấm Mạnh III - Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đấm Mạnh IV - Có 10% khả năng làm ngất 1 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đấm Mạnh IV - Có 10% khả năng làm ngất 1,5 giây mục tiêu khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Tiếp Sức I - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Tiếp Sức I - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Tiếp Sức II - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Tiếp Sức II - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Tiếp Sức III - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Tiếp Sức III - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Tiếp Sức IV - Có 20% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Tiếp Sức IV - Có 40% năng lượng khi bắt đầu trận đấu.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Cảm Tử I - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Cảm Tử I - Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Cảm Tử II - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Cảm Tử II - Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Cảm Tử III - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Cảm Tử III - Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Cảm Tử IV - Gây 100% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Cảm Tử IV - Gây 175% thiệt hại cho kẻ thù xung quanh khi hi sinh.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đòn Chết I - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đòn Chết I - Có 10% khả năng gây thêm 4x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đòn Chết II - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đòn Chết II - Có 10% khả năng gây thêm 4x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đòn Chết III - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đòn Chết III - Có 10% khả năng gây thêm 4x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đòn Chết IV - Có 10% khả năng gây thêm 3x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Đòn Chết IV - Có 10% khả năng gây thêm 4x thiệt hại khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Phân Tán I - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Phân Tán I - Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Phân Tán II - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Phân Tán II - Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Phân Tán III - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Phân Tán III - Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Phân Tán IV - Giảm 5 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Phân Tán IV - Giảm 10 Năng lượng của kẻ địch khi tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Nổi Điên I - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Nổi Điên II - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Nổi Điên III - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 10%.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Nổi Điên IV - Tăng tốc độ tấn công thêm 15%.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Chiến Thần I - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Chiến Thần I - Tăng 15% Sức tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Chiến Thần II - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Chiến Thần II - Tăng 15% Sức tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Chiến Thần III - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Chiến Thần III - Tăng 15% Sức tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Chiến Thần IV - Tăng 10% Sức tấn công.
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Chiến Thần IV - Tăng 15% Sức tấn công.
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hút Máu I - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hút Máu I - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hút Máu II - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hút Máu II - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hút Máu III - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hút Máu III - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hút Máu IV - Hồi 1% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 1
1 3000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Hút Máu IV - Hồi 2% Máu mỗi lần tấn công.
Cấp 2
1 15000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Công Thủ I - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Công Thủ I - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Công Thủ II - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Công Thủ II - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Công Thủ III - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Công Thủ III - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Công Thủ IV - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 4%
Cấp 1
1 1500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Bài Công Thủ IV - Tăng Tấn công và Máu tối đa trong trận chiến lên 8%
Cấp 2
1 7500 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Đá Tinh Hồi Sinh - Hồi sinh với 20% máu được phục hồi. 1 36000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Đá Tinh Đấm Mạnh - Có 10% khả năng làm ngất 2 giây mục tiêu khi tấn công. 1 24000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Đá Tinh Đòn Chết - Có 10% khả năng gây thêm 5x thiệt hại khi tấn công. 1 24000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Đá Tinh Chạy Nhanh - Tăng tốc độ di chuyển thêm 30%. 1 24000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Đá Tinh Hóa Đá - Giảm thiệt hại tiếp nhận mất 15%. 1 36000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%
Đá Tinh Kiên Cường - Tăng máu lên 20%. 1 36000 Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III 0%

Khả năng lưu trữ

Danh sáchTăng thêm 5 ô Hộp Đạo Cụ
20
2550 Ngọc
3050 Ngọc
3550 Ngọc
40100 Ngọc
45100 Ngọc
50100 Ngọc
55100 Ngọc
60100 Ngọc
65100 Ngọc
70150 Ngọc
75150 Ngọc
80150 Ngọc
85150 Ngọc
90150 Ngọc
95150 Ngọc
100200 Ngọc
105200 Ngọc
110200 Ngọc
115200 Ngọc
120200 Ngọc
125200 Ngọc
130200 Ngọc
135200 Ngọc
140200 Ngọc
145200 Ngọc
150250 Ngọc
155250 Ngọc
160250 Ngọc
165250 Ngọc
170250 Ngọc
175250 Ngọc
180250 Ngọc
185250 Ngọc
190250 Ngọc
195250 Ngọc
200300 Ngọc
205300 Ngọc
210300 Ngọc
215300 Ngọc
220300 Ngọc
225300 Ngọc
230300 Ngọc
235300 Ngọc
240300 Ngọc
245300 Ngọc
250350 Ngọc
255350 Ngọc
260350 Ngọc
265350 Ngọc
270350 Ngọc
275350 Ngọc
280350 Ngọc
285350 Ngọc
290350 Ngọc
295350 Ngọc
300400 Ngọc
305400 Ngọc
310400 Ngọc
315400 Ngọc
320400 Ngọc
325400 Ngọc
330400 Ngọc
335400 Ngọc
340400 Ngọc
345400 Ngọc
350450 Ngọc
355450 Ngọc
360450 Ngọc
365450 Ngọc
370450 Ngọc
375450 Ngọc
380450 Ngọc
385450 Ngọc
390450 Ngọc
395450 Ngọc
400500 Ngọc
405500 Ngọc
410500 Ngọc
415500 Ngọc
420500 Ngọc
425500 Ngọc
430500 Ngọc
435500 Ngọc
440500 Ngọc
445500 Ngọc
450550 Ngọc
Hộp Đạo Cụ đã đầy. (450)26700 Ngọc

Đổi Xèng

Thông tin Lượng Phí
Đá Đột Phá vũ khí - Vật liệu đột phá vũ khí. 1 3000 Vinh quang trận mạc
Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh. 1 300 Vinh quang trận mạc
Thẻ Thể Lực - Hồi phục 10 điểm thể lực. 1 50 Vinh quang trận mạc
Vận Thạch I - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 1 300 Vinh quang trận mạc
Vận Thạch II - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 1 700 Vinh quang trận mạc
Vận Thạch III - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 1 1600 Vinh quang trận mạc
Loa chat - Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới. 1 50 Ngọc
Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6 1 300 Vinh quang trận mạc
Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7 1 600 Vinh quang trận mạc
Bùa Kỹ Năng cấp 8 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 7 lên 8 1 1200 Vinh quang trận mạc
Hòm Kỹ Năng cấp 5 - Nhận một kỹ năng cấp 5 bất kỳ! 1 5000 Vinh quang trận mạc
Đá Tiến Hóa - Dùng để Tiến hóa Tướng. 1 1000 Vinh quang trận mạc
Vận Thạch IV - Dùng nâng cấp Vận mệnh. 1 450 Vinh quang trận mạc
Bùa Cường Hóa I - Dùng nâng cấp Đá Tinh Lv5-8. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. 1 3000 Vinh quang trận mạc
Bùa Kỹ Năng cấp 9 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 8 lên 9. 1 300 Vinh quang trận mạc
Đá Lĩnh Hội - Dùng lĩnh hội biểu tượng Siêu Hóa và tăng thuộc tính. 1 400 Vinh quang trận mạc
Đá Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 1-20). 1 20 Vinh quang trận mạc
Pha Lê Siêu Hóa - Dùng tăng cấp Siêu Hóa (từ Lv 21-30). 1 40 Vinh quang trận mạc
Bùa Cường Hóa II - Dùng nâng một Đá Tinh Lv8 lên Lv9. 1 1000 Vinh quang trận mạc
Chiêu Thức Siêu Thú - Tăng cấp Chiêu thức Siêu Thú. Nhận khi Đổi Vinh Dự trong Nhà Kho. 1 200 Vinh quang trận mạc
Đá Hồn Chí Tôn I - Cho Đá Hồn ngẫu nhiên. 1 40 Vinh quang trận mạc
Gói Đá Tinh Lv5 - Nhận 1 Đá Tính bất kỳ Lv5. 1 200 Vinh quang trận mạc
Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 1 150 Vinh quang trận mạc