Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Khó Thành 1

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa17 Ấn510 Sao
20 Lửa25 Ấn750 Sao
30 Lửa42 Ấn1260 Sao25 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 1 - 1 13 Sao + 6 Ấn(30% )
2400Vàng + 2400Dầu
2400Vàng 180 Hy sinh
Khó Thành 1 - 2 13 Sao + 6 Ấn(30% )
2600Vàng + 2600Dầu
2600Vàng 208 Hy sinh
Khó Thành 1 - 3 13 Sao + 6 Ấn(30% )
2800Vàng + 2800Dầu
2800Vàng 236 Hy sinh
Khó Thành 1 - 4 14 Sao + 7 Ấn(30% )
3000Vàng + 3000Dầu
3000Vàng 267 Hy sinh
Khó Thành 1 - 5 14 Sao + 7 Ấn(30% )
3200Vàng + 3200Dầu
3200Vàng 213 Hy sinh
Khó Thành 1 - 6 14 Sao + 7 Ấn(30% )
3450Vàng + 3450Dầu
3450Vàng 390 Hy sinh
Khó Thành 1 - 7 15 Sao + 8 Ấn(30% )
3650Vàng + 3650Dầu
3650Vàng 432 Hy sinh
Khó Thành 1 - 8 15 Sao + 8 Ấn(30% )
3850Vàng + 3850Dầu
3850Vàng 507 Hy sinh
Khó Thành 1 - 9 15 Sao + 8 Ấn(30% )
4050Vàng + 4050Dầu
4050Vàng 672 Hy sinh
Khó Thành 1 - 10 22 Sao + 14 Ấn(30% )
4250Vàng + 4250Dầu
4250Vàng 875 Hy sinh