Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Khó Thành 2

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý25 Ấn750 Sao
20 Lửa Công Lý38 Ấn1140 Sao
30 Lửa Công Lý63 Ấn1890 Sao35 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 2 - 1 18 Sao + 12 Ấn(30% )
4400Vàng + 4400Dầu
4400Vàng 1045 Hy sinh
Khó Thành 2 - 2 18 Sao + 12 Ấn(30% )
4650Vàng + 4650Dầu
4650Vàng 1240 Hy sinh
Khó Thành 2 - 3 18 Sao + 12 Ấn(30% )
4850Vàng + 4850Dầu
4850Vàng 1385 Hy sinh
Khó Thành 2 - 4 19 Sao + 13 Ấn(30% )
5050Vàng + 5050Dầu
5050Vàng 1555 Hy sinh
Khó Thành 2 - 5 19 Sao + 13 Ấn(30% )
5250Vàng + 5250Dầu
5250Vàng 1705 Hy sinh
Khó Thành 2 - 6 19 Sao + 13 Ấn(30% )
5450Vàng + 5450Dầu
5450Vàng 1950 Hy sinh
Khó Thành 2 - 7 20 Sao + 14 Ấn(30% )
5650Vàng + 5650Dầu
5650Vàng 2150 Hy sinh
Khó Thành 2 - 8 20 Sao + 14 Ấn(30% )
5800Vàng + 5800Dầu
5800Vàng 2345 Hy sinh
Khó Thành 2 - 9 20 Sao + 14 Ấn(30% )
6050Vàng + 6050Dầu
6050Vàng 2445 Hy sinh
Khó Thành 2 - 10 28 Sao + 21 Ấn(30% )
6250Vàng + 6250Dầu
6250Vàng 2657 Hy sinh