Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Khó Thành 3

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý34 Ấn1020 Sao
20 Lửa Công Lý50 Ấn1500 Sao
30 Lửa Công Lý84 Ấn2520 Sao45 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 3 - 1 23 Sao + 18 Ấn(30% )
6450Vàng + 6450Dầu
6450Vàng 2890 Hy sinh
Khó Thành 3 - 2 23 Sao + 18 Ấn(30% )
6650Vàng + 6650Dầu
6650Vàng 3185 Hy sinh
Khó Thành 3 - 3 23 Sao + 18 Ấn(30% )
6900Vàng + 6900Dầu
6900Vàng 3250 Hy sinh
Khó Thành 3 - 4 24 Sao + 19 Ấn(30% )
7150Vàng + 7150Dầu
7150Vàng 3515 Hy sinh
Khó Thành 3 - 5 24 Sao + 19 Ấn(30% )
7450Vàng + 7450Dầu
7450Vàng 3887 Hy sinh
Khó Thành 3 - 6 24 Sao + 19 Ấn(30% )
7800Vàng + 7800Dầu
7800Vàng 3887 Hy sinh
Khó Thành 3 - 7 25 Sao + 20 Ấn(30% )
8050Vàng + 8050Dầu
8050Vàng 4097 Hy sinh
Khó Thành 3 - 8 25 Sao + 20 Ấn(30% )
8350Vàng + 8350Dầu
8350Vàng 4267 Hy sinh
Khó Thành 3 - 9 25 Sao + 20 Ấn(30% )
8700Vàng + 8700Dầu
8700Vàng 4550 Hy sinh
Khó Thành 3 - 10 34 Sao + 28 Ấn(30% )
9000Vàng + 9000Dầu
9000Vàng 4792 Hy sinh