Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Khó Thành 7

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý68 Ấn2040 Sao
20 Lửa Công Lý103 Ấn3090 Sao
30 Lửa Công Lý171 Ấn5130 Sao85 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 7 - 1 43 Sao + 42 Ấn(30% )
18350Vàng + 18350Dầu
18350Vàng 7195 Hy sinh
Khó Thành 7 - 2 43 Sao + 42 Ấn(30% )
18700Vàng + 18700Dầu
18700Vàng 7400 Hy sinh
Khó Thành 7 - 3 43 Sao + 42 Ấn(30% )
18950Vàng + 18950Dầu
18950Vàng 7265 Hy sinh
Khó Thành 7 - 4 44 Sao + 43 Ấn(30% )
19150Vàng + 19150Dầu
19150Vàng 7060 Hy sinh
Khó Thành 7 - 5 44 Sao + 43 Ấn(30% )
19500Vàng + 19500Dầu
19500Vàng 7725 Hy sinh
Khó Thành 7 - 6 44 Sao + 43 Ấn(30% )
19750Vàng + 19750Dầu
19750Vàng 7790 Hy sinh
Khó Thành 7 - 7 45 Sao + 44 Ấn(30% )
20100Vàng + 20100Dầu
20100Vàng 7655 Hy sinh
Khó Thành 7 - 8 45 Sao + 44 Ấn(30% )
20450Vàng + 20450Dầu
20450Vàng 7790 Hy sinh
Khó Thành 7 - 9 45 Sao + 44 Ấn(30% )
20800Vàng + 20800Dầu
20800Vàng 8305 Hy sinh
Khó Thành 7 - 10 58 Sao + 57 Ấn(30% )
21150Vàng + 21150Dầu
21150Vàng 8602 Hy sinh