Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Khó Thành 8

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa77 Ấn2310 Sao
20 Lửa115 Ấn3450 Sao
30 Lửa192 Ấn5760 Sao95 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Khó Thành 8 - 1 48 Sao + 48 Ấn(30% )
21500Vàng + 21500Dầu
21500Vàng 8602 Hy sinh
Khó Thành 8 - 2 48 Sao + 48 Ấn(30% )
21850Vàng + 21850Dầu
21850Vàng 8332 Hy sinh
Khó Thành 8 - 3 48 Sao + 48 Ấn(30% )
22300Vàng + 22300Dầu
22300Vàng 9277 Hy sinh
Khó Thành 8 - 4 49 Sao + 49 Ấn(30% )
22650Vàng + 22650Dầu
22650Vàng 9347 Hy sinh
Khó Thành 8 - 5 49 Sao + 49 Ấn(30% )
23150Vàng + 23150Dầu
23150Vàng 9482 Hy sinh
Khó Thành 8 - 6 49 Sao + 49 Ấn(30% )
23500Vàng + 23500Dầu
23500Vàng 9347 Hy sinh
Khó Thành 8 - 7 50 Sao + 50 Ấn(30% )
23950Vàng + 23950Dầu
23950Vàng 10425 Hy sinh
Khó Thành 8 - 8 50 Sao + 50 Ấn(30% )
24300Vàng + 24300Dầu
24300Vàng 10630 Hy sinh
Khó Thành 8 - 9 50 Sao + 50 Ấn(30% )
24650Vàng + 24650Dầu
24650Vàng 10700 Hy sinh
Khó Thành 8 - 10 64 Sao + 64 Ấn(30% )
25000Vàng + 25000Dầu
25000Vàng 11915 Hy sinh