Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Siêu cấp Thành 5

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa115 Ấn3450 Sao
20 Lửa173 Ấn5190 Sao
30 Lửa288 Ấn8640 Sao160 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 5 - 1 71 Sao + 71 Ấn(30% )
45000Vàng + 45000Dầu
90000Vàng 115610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 2 71 Sao + 71 Ấn(30% )
45400Vàng + 45400Dầu
90800Vàng 117610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 3 71 Sao + 71 Ấn(30% )
45800Vàng + 45800Dầu
91600Vàng 119810 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 4 72 Sao + 72 Ấn(30% )
46200Vàng + 46200Dầu
92400Vàng 122110 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 5 72 Sao + 72 Ấn(30% )
46600Vàng + 46600Dầu
93200Vàng 124510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 6 72 Sao + 72 Ấn(30% )
47000Vàng + 47000Dầu
94000Vàng 127010 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 7 73 Sao + 73 Ấn(30% )
47400Vàng + 47400Dầu
94800Vàng 129610 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 8 73 Sao + 73 Ấn(30% )
47800Vàng + 47800Dầu
95600Vàng 132310 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 9 73 Sao + 73 Ấn(30% )
48200Vàng + 48200Dầu
96400Vàng 135110 Hy sinh
Siêu cấp Thành 5 - 10 96 Sao + 96 Ấn(30% )
48600Vàng + 48600Dầu
97200Vàng 138010 Hy sinh