Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Siêu cấp Thành 8

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
10 Lửa Công Lý132 Ấn3960 Sao
20 Lửa Công Lý198 Ấn5940 Sao
30 Lửa Công Lý330 Ấn9900 Sao190 Ngọc
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Siêu cấp Thành 8 - 1 80 Sao + 80 Ấn(30% )
57000Vàng + 57000Dầu
114000Vàng 184510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 2 80 Sao + 80 Ấn(30% )
57400Vàng + 57400Dầu
114800Vàng 186510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 3 80 Sao + 80 Ấn(30% )
57800Vàng + 57800Dầu
115600Vàng 188510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 4 81 Sao + 81 Ấn(30% )
58200Vàng + 58200Dầu
116400Vàng 190510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 5 81 Sao + 81 Ấn(30% )
58600Vàng + 58600Dầu
117200Vàng 192510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 6 81 Sao + 81 Ấn(30% )
59000Vàng + 59000Dầu
118000Vàng 194510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 7 82 Sao + 82 Ấn(30% )
59400Vàng + 59400Dầu
118800Vàng 196510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 8 82 Sao + 82 Ấn(30% )
59800Vàng + 59800Dầu
119600Vàng 198510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 9 82 Sao + 82 Ấn(30% )
60200Vàng + 60200Dầu
120400Vàng 200510 Hy sinh
Siêu cấp Thành 8 - 10 116 Sao + 116 Ấn(30% )
60600Vàng + 60600Dầu
121200Vàng 202710 Hy sinh