Công Thành để chiếm tài nguyên và tăng Sức mạnh.
Công Thành không chỉ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào mà còn là cách tốt để huấn luyện quân.
Thắng 3 Lửa khi Công thành để mở khóa tính năng Tốc chiến cho Thành đó.

Thành 8

Tăng KN Công Thành
Tăng Cường Ấn Công Thành
15 Lửa72 Ấn2160 Sao
30 Lửa108 Ấn3240 Sao
45 Lửa180 Ấn5400 Sao
Thành Thưởng Tốc Chiến KN
Thành 8 - 1 9 Sao + 24 Ấn(30% )
3400Vàng + 3400Dầu
1700Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 2 10 Sao + 25 Ấn(30% )
3600Vàng + 3600Dầu
1800Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 3 10 Sao + 26 Ấn(30% )
3800Vàng + 3800Dầu
1900Vàng 6130 Hy sinh
Thành 8 - 4 11 Sao + 30 Ấn(30% )
4000Vàng + 4000Dầu
2000Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 5 11 Sao + 31 Ấn(30% )
4200Vàng + 4200Dầu
2100Vàng 6275 Hy sinh
Thành 8 - 6 12 Sao + 32 Ấn(30% )
4400Vàng + 4400Dầu
2200Vàng 6130 Hy sinh
Thành 8 - 7 12 Sao + 33 Ấn(30% )
4600Vàng + 4600Dầu
2300Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 8 13 Sao + 34 Ấn(30% )
4800Vàng + 4800Dầu
2400Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 9 13 Sao + 35 Ấn(30% )
5000Vàng + 5000Dầu
2500Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 10 14 Sao + 36 Ấn(30% )
5200Vàng + 5200Dầu
2600Vàng 6480 Hy sinh
Thành 8 - 11 14 Sao + 37 Ấn(30% )
5400Vàng + 5400Dầu
2700Vàng 6345 Hy sinh
Thành 8 - 12 15 Sao + 38 Ấn(30% )
5600Vàng + 5600Dầu
2800Vàng 6165 Hy sinh
Thành 8 - 13 15 Sao + 39 Ấn(30% )
5800Vàng + 5800Dầu
2900Vàng 5920 Hy sinh
Thành 8 - 14 16 Sao + 40 Ấn(30% )
6000Vàng + 6000Dầu
3000Vàng 6065 Hy sinh
Thành 8 - 15 20 Sao + 10 Ấn(51% )
15000Vàng + 15000Dầu
7500Vàng 6680 Hy sinh