Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L10

Các nhóm Tướng giống nhau sẽ tấn công căn cứ của bạn từ nhiều hướng khác nhau. Bạn có thể nhận được Huy hiệu Danh Vọng, Ngọc, Đá Hồn, Thẻ Tướng và Bùa Kỹ Năng cấp 9.
1. Chọn độ khó và một tướng bạn muốn đấu, sẽ bắt đầu Thử thách anh hùng. 2. Có thể đổi mới danh sách tướng muốn thử thách. Mỗi 24 giờ nhận 1 lượt đổi miễn phí (Làm mới vào 00:00 hàng ngày). 3. Vào xem tất cả tướng có thể đấu trong Kho Tướng.
1. Thách đấu thành công có cơ hội nhận Danh vọng, Ngọc, Đá hồn và Thẻ tướng tương ứng. 2. Khi hoàn thành thử thách mức độ khó, có thể nhận Bùa Kỹ năng cấp 9.
L10Thần SấmNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.Đá Hồn Thần SấmĐá Hồn Thần Sấm x 2Đá Hồn Thần SấmĐá Hồn Thần Sấm x 4Đá Hồn Thần SấmĐá Hồn Thần Sấm x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Tử ThầnNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.Đá Hồn Tử ThầnĐá Hồn Tử Thần x 2Đá Hồn Tử ThầnĐá Hồn Tử Thần x 4Đá Hồn Tử ThầnĐá Hồn Tử Thần x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Pháp SưNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.Đá Hồn Pháp SưĐá Hồn Pháp Sư x 2Đá Hồn Pháp SưĐá Hồn Pháp Sư x 4Đá Hồn Pháp SưĐá Hồn Pháp Sư x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Ngài Bí NgôNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.Đá Hồn Ngài Bí NgôĐá Hồn Ngài Bí Ngô x 2Đá Hồn Ngài Bí NgôĐá Hồn Ngài Bí Ngô x 4Đá Hồn Ngài Bí NgôĐá Hồn Ngài Bí Ngô x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Bò Cạp BăngNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.Đá Hồn Bò Cạp BăngĐá Hồn Bò Cạp Băng x 2Đá Hồn Bò Cạp BăngĐá Hồn Bò Cạp Băng x 4Đá Hồn Bò Cạp BăngĐá Hồn Bò Cạp Băng x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Người TuyếtNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.Đá Hồn Người TuyếtĐá Hồn Người Tuyết x 2Đá Hồn Người TuyếtĐá Hồn Người Tuyết x 4Đá Hồn Người TuyếtĐá Hồn Người Tuyết x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Thần Tình YêuNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.Đá Hồn Thần Tình YêuĐá Hồn Thần Tình Yêu x 2Đá Hồn Thần Tình YêuĐá Hồn Thần Tình Yêu x 4Đá Hồn Thần Tình YêuĐá Hồn Thần Tình Yêu x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10PharaonNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.Đá Hồn PharaonĐá Hồn Pharaon x 2Đá Hồn PharaonĐá Hồn Pharaon x 4Đá Hồn PharaonĐá Hồn Pharaon x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Hiệp SĩNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.Đá Hồn Hiệp SĩĐá Hồn Hiệp Sĩ x 2Đá Hồn Hiệp SĩĐá Hồn Hiệp Sĩ x 4Đá Hồn Hiệp SĩĐá Hồn Hiệp Sĩ x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10NinjaNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja.Đá Hồn NinjaĐá Hồn Ninja x 2Đá Hồn NinjaĐá Hồn Ninja x 4Đá Hồn NinjaĐá Hồn Ninja x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10Sắc QuỷNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.Đá Hồn Sắc QuỷĐá Hồn Sắc Quỷ x 2Đá Hồn Sắc QuỷĐá Hồn Sắc Quỷ x 4Đá Hồn Sắc QuỷĐá Hồn Sắc Quỷ x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%
L10VikingNgọc x 30Ngọc x 50Ngọc x 100Sao x 1200Sao x 2400Sao x 6000Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.Đá Hồn VikingĐá Hồn Viking x 2Đá Hồn VikingĐá Hồn Viking x 4Đá Hồn VikingĐá Hồn Viking x 8
19.5%9%1.5%225%39%5.88%0.12%