Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L19

Unknown
1. Chọn độ khó và một tướng bạn muốn đấu, sẽ bắt đầu Thử thách anh hùng. 2. Có thể đổi mới danh sách tướng muốn thử thách. Mỗi 24 giờ nhận 1 lượt đổi miễn phí (Làm mới vào 00:00 hàng ngày). 3. Vào xem tất cả tướng có thể đấu trong Kho Tướng.
1. Thách đấu thành công có cơ hội nhận Danh vọng, Ngọc, Đá hồn và Thẻ tướng tương ứng. 2. Khi hoàn thành thử thách mức độ khó, có thể nhận Bùa Kỹ năng cấp 9.
L19Kỵ Sĩ Địa NgụcNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Kỵ Sĩ Địa Ngục - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19DraculaNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Dracula - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Kị Sĩ QuỷNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Kị Sĩ Quỷ - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Độc GiácNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Độc Giác - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Râu BạcNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Râu Bạc - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Mộc TinhNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Mộc Tinh - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Tiên ĐiểuNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Tiên Điểu - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Tiên NữNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Tiên Nữ - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Thủy ThầnNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Thủy Thần - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Quý Cô LeoNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Quý Cô Leo - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Kane Kẹo NgọtNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Kane Kẹo Ngọt - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Kỵ Sĩ RồngNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Kỵ Sĩ Rồng - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Kẻ đốn timNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Kẻ đốn tim - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Thiết Giáp ChiếnNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Thiết Giáp Chiến - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Dũng Sĩ Tê GiácNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Dũng Sĩ Tê Giác - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%
L19Quỷ Sấm SétNgọc x 57Ngọc x 95Ngọc x 190Sao x 2800Sao x 5600Sao x 9500Quỷ Sấm Sét - UnknownUnknown - UnknownUnknownUnknown x 2UnknownUnknown x 6UnknownUnknown x 12
19.5%9%1.5%225%39%5.75%0.21%0.04%