Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L5

Các nhóm Tướng giống nhau sẽ tấn công căn cứ của bạn từ nhiều hướng khác nhau. Bạn có thể nhận được Huy hiệu Danh Vọng, Ngọc, Đá Hồn, Thẻ Tướng và Bùa Kỹ Năng cấp 9.
1. Chọn độ khó và một tướng bạn muốn đấu, sẽ bắt đầu Thử thách anh hùng. 2. Có thể đổi mới danh sách tướng muốn thử thách. Mỗi 24 giờ nhận 1 lượt đổi miễn phí (Làm mới vào 00:00 hàng ngày). 3. Vào xem tất cả tướng có thể đấu trong Kho Tướng.
1. Thách đấu thành công có cơ hội nhận Danh vọng, Ngọc, Đá hồn và Thẻ tướng tương ứng. 2. Khi hoàn thành thử thách mức độ khó, có thể nhận Bùa Kỹ năng cấp 9.
L5Thần SấmNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm.Đá Hồn Thần SấmĐá Hồn Thần Sấm x 1Đá Hồn Thần SấmĐá Hồn Thần Sấm x 3Đá Hồn Thần SấmĐá Hồn Thần Sấm x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Tử ThầnNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.Đá Hồn Tử ThầnĐá Hồn Tử Thần x 1Đá Hồn Tử ThầnĐá Hồn Tử Thần x 3Đá Hồn Tử ThầnĐá Hồn Tử Thần x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Pháp SưNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.Đá Hồn Pháp SưĐá Hồn Pháp Sư x 1Đá Hồn Pháp SưĐá Hồn Pháp Sư x 3Đá Hồn Pháp SưĐá Hồn Pháp Sư x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Ngài Bí NgôNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.Đá Hồn Ngài Bí NgôĐá Hồn Ngài Bí Ngô x 1Đá Hồn Ngài Bí NgôĐá Hồn Ngài Bí Ngô x 3Đá Hồn Ngài Bí NgôĐá Hồn Ngài Bí Ngô x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Bò Cạp BăngNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.Đá Hồn Bò Cạp BăngĐá Hồn Bò Cạp Băng x 1Đá Hồn Bò Cạp BăngĐá Hồn Bò Cạp Băng x 3Đá Hồn Bò Cạp BăngĐá Hồn Bò Cạp Băng x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Người TuyếtNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.Đá Hồn Người TuyếtĐá Hồn Người Tuyết x 1Đá Hồn Người TuyếtĐá Hồn Người Tuyết x 3Đá Hồn Người TuyếtĐá Hồn Người Tuyết x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Thần Tình YêuNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.Đá Hồn Thần Tình YêuĐá Hồn Thần Tình Yêu x 1Đá Hồn Thần Tình YêuĐá Hồn Thần Tình Yêu x 3Đá Hồn Thần Tình YêuĐá Hồn Thần Tình Yêu x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5PharaonNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.Đá Hồn PharaonĐá Hồn Pharaon x 1Đá Hồn PharaonĐá Hồn Pharaon x 3Đá Hồn PharaonĐá Hồn Pharaon x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Hiệp SĩNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.Đá Hồn Hiệp SĩĐá Hồn Hiệp Sĩ x 1Đá Hồn Hiệp SĩĐá Hồn Hiệp Sĩ x 3Đá Hồn Hiệp SĩĐá Hồn Hiệp Sĩ x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5NinjaNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja.Đá Hồn NinjaĐá Hồn Ninja x 1Đá Hồn NinjaĐá Hồn Ninja x 3Đá Hồn NinjaĐá Hồn Ninja x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5Sắc QuỷNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.Đá Hồn Sắc QuỷĐá Hồn Sắc Quỷ x 1Đá Hồn Sắc QuỷĐá Hồn Sắc Quỷ x 3Đá Hồn Sắc QuỷĐá Hồn Sắc Quỷ x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%
L5VikingNgọc x 15Ngọc x 25Ngọc x 50Sao x 700Sao x 1400Sao x 3500Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.Đá Hồn VikingĐá Hồn Viking x 1Đá Hồn VikingĐá Hồn Viking x 3Đá Hồn VikingĐá Hồn Viking x 6
19.5%9%1.5%225%39%5.94%0.06%