Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L6

L6Thần SấmNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền thoại Thần Sấm.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6Tử ThầnNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền thoại Tử Thần.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6Pháp SưNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền thoại Pháp Sư.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6Ngài Bí NgôNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngài Bí Ngô.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6Bò Cạp BăngNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền thoại Bọ Cạp Băng.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6Người TuyếtNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền thoại Người Tuyết.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6Thần Tình YêuNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền thoại Thần Tình Yêu.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6PharaonNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Pharaon - Tuyển Tướng Huyền thoại Pharaon.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6Hiệp SĩNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Hiệp Sĩ.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6NinjaNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Ninja - Tuyển Tướng Huyền thoại Ninja.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6Sắc QuỷNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền thoại Sắc Quỷ.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L6VikingNgọc x 18Ngọc x 30Ngọc x 60Sao x 400Sao x 800Sao x 2000Viking - Tuyển Tướng Huyền thoại Viking.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%