Tài liệu tham khảo

Thử thách Anh hùng - L8

L8Thần SấmNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền thoại Thần Sấm.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8Tử ThầnNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền thoại Tử Thần.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8Pháp SưNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền thoại Pháp Sư.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8Ngài Bí NgôNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngài Bí Ngô.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8Bò Cạp BăngNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền thoại Bọ Cạp Băng.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8Người TuyếtNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền thoại Người Tuyết.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8Thần Tình YêuNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền thoại Thần Tình Yêu.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8PharaonNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Pharaon - Tuyển Tướng Huyền thoại Pharaon.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8Hiệp SĩNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Hiệp Sĩ.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8NinjaNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Ninja - Tuyển Tướng Huyền thoại Ninja.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8Sắc QuỷNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền thoại Sắc Quỷ.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%
L8VikingNgọc x 24Ngọc x 40Ngọc x 80Sao x 600Sao x 1200Sao x 3000Viking - Tuyển Tướng Huyền thoại Viking.
6.5%3%0.5%75%13%1.97%0.03%