Đồ | Búa Yêu Tinh II - Giảm 1 giờ thời gian xây dựng.