Đồ | Búa Yêu Tinh IV - Giảm 6 giờ thời gian xây dựng.

Búa Yêu Tinh IV

Búa Yêu Tinh IV Búa Yêu Tinh IV
Giảm 6 giờ thời gian xây dựng.
Tối đa 65000
Bán 2000 Dầu

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
2 960Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.
Thử thách Anh Hùng L6Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L6Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 19.5%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 5 Lần
Hoàn thành L3 Thử thách anh hùng
8 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 3