Đồ | Rương Hồn Khí - Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 5

Rương Hồn Khí

Rương Hồn Khí Rương Hồn Khí
Nhận Hồn Khí cấp 4 hoặc cấp 5
Tối đa 49999
Bán 2000 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 3
Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 5
Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 64000Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III