Đồ | *Rồng Cổ - Đổi Skin của Rồng Lửa. Dùng cường hóa Skin.

*Rồng Cổ

*Rồng Cổ *Rồng Cổ
Đổi Skin của Rồng Lửa. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Rồng Cổ
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Rồng Cổ
Rồng Cổ
Khi Rồng Lửa nhận được Skin: HP +10000 Giáp chiến thượng cổ của tộc rồng!10000 Máu
*Rồng Cổ - Đổi Skin của Rồng Lửa. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5