Đồ | Mảnh Rồng Cổ (24 giờ) - Dùng để đổi Skin Rồng Lửa Cổ (24 giờ)

Mảnh Rồng Cổ (24 giờ)

Mảnh Rồng Cổ (24 giờ) Mảnh Rồng Cổ (24 giờ)
Dùng để đổi Skin Rồng Lửa Cổ (24 giờ)
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 10000 Vàng