Đồ | Mảnh Cao Bồi - Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.

Mảnh Cao Bồi

Mảnh Cao Bồi Mảnh Cao Bồi
Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Cao Bồi
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Cao Bồi
Cao Bồi
Khi Ngưu Vương nhận được Skin bất kỳ: Tấn công +400 Kẻ khai phá và bảo vệ chốn hoang dã!400 Tấn công
Mảnh Cao Bồi - Đổi Skin của Ngưu Vương. Dùng cường hóa Skin. x 50