Đồ | *Khúc Tử Vong - Đổi Skin của Kỵ Sĩ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.

*Khúc Tử Vong

*Khúc Tử Vong *Khúc Tử Vong
Đổi Skin của Kỵ Sĩ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Khúc Tử Vong
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Khúc Tử Vong
Khúc Tử Vong
Khi Kỵ Sĩ Địa Ngục nhận được Skin: Tấn công +400 Tiếng thét từ địa ngục như xâu xé thể xác và linh hồn kẻ địch.400 Tấn công
*Khúc Tử Vong - Đổi Skin của Kỵ Sĩ Địa Ngục. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng I - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5