Đồ | *Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.

*Sét Hoàng Kim

*Sét Hoàng Kim *Sét Hoàng Kim
Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Sét Hoàng Kim
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Sét Hoàng Kim
Sét Hoàng Kim
Khi Lưỡng Long nhận được Skin: Tấn công +400 Những dòng điện cuồn cuộn khiến trời long trời đất lở.400 Tấn công
*Sét Hoàng Kim - Đổi Skin của Lưỡng Long. Dùng cường hóa Skin. x 50