Đồ | Hơi Thở Rừng - Đổi Skin của Rồng Băng. Dùng cường hóa Skin.

Hơi Thở Rừng

Hơi Thở Rừng Hơi Thở Rừng
Đổi Skin của Rồng Băng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hơi Thở Rừng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Hơi Thở Rừng
Hơi Thở Rừng
Khi Rồng Băng nhận được Skin: HP +10000, thiệt hại CRIT +2000 Lá sẽ rơi, rừng sẽ đổ.10000 Máu
2000 TH CRIT
Hơi Thở Rừng - Đổi Skin của Rồng Băng. Dùng cường hóa Skin. x 50