Đồ | Nữ Hoàng Băng - Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin.

Nữ Hoàng Băng

Nữ Hoàng Băng Nữ Hoàng Băng
Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Nữ Hoàng Băng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Nữ Hoàng Băng
Nữ Hoàng Băng
Khi Valentina nhận được Skin: HP +10000, thiệt hại CRIT +2000 ..Một niềm tin băng giá10000 Máu
2000 TH CRIT
Nữ Hoàng Băng - Đổi Skin của Valetina. Dùng cường hóa Skin. x 50