Đồ | Đoạt Mệnh - Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.

Đoạt Mệnh

Đoạt Mệnh Đoạt Mệnh
Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Đoạt Mệnh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Đoạt Mệnh
Đoạt Mệnh
Khi Medusa nhận được Skin: Tấn công +400 Mê lực của sự thuần khiết.400 Tấn công
Đoạt Mệnh - Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5