Đồ | Đoạt Mệnh - Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.

Đoạt Mệnh

Đoạt Mệnh Đoạt Mệnh
Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Đoạt Mệnh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Đoạt Mệnh
Đoạt Mệnh
Khi Medusa nhận được Skin: Tấn công +400 Mê lực của sự thuần khiết.400 Tấn công
Đoạt Mệnh - Đổi Skin của Medusa. Dùng cường hóa Skin. x 50