Đồ | *Người Máy Quà - Đổi Skin của Thiết Giáp Chiến. Dùng cường hóa Skin.

*Người Máy Quà

*Người Máy Quà *Người Máy Quà
Đổi Skin của Thiết Giáp Chiến. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Người Máy Quà
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Người Máy Quà
Người Máy Quà
Khi Thiết Giáp Chiến nhận được Skin: Tấn công +400 Vì một niềm tin vào các phần quà ! Tiến lên !400 Tấn công
*Người Máy Quà - Đổi Skin của Thiết Giáp Chiến. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5