Đồ | Bóng Bầu Dục - Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.

Bóng Bầu Dục

Bóng Bầu Dục Bóng Bầu Dục
Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bóng Bầu Dục
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bóng Bầu Dục
Bóng Bầu Dục
Khi Anubis nhận được Skin bất kỳ: HP +50000, Kháng Crit +120 Anubis quyết đặt hết tốc độ, sức mạnh và niềm tin vào môn thể thao này.50000 Máu
Bóng Bầu Dục - Đổi Skin của Anubis. Dùng cường hóa Skin. x 50