Đồ | *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.

*Sao Bóng Chày

*Sao Bóng Chày *Sao Bóng Chày
Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Sao Bóng Chày
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Sao Bóng Chày
Sao Bóng Chày
Khi Lãng Khách nhận được Skin: Tấn công +400, Thiệt hại CRIT +2000 Nhanh, Chuẩn, Lực, chỉ có thể là chiếc gậy chày của Lãng Khách.400 Tấn công
2000 TH CRIT
*Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin. x 50