Đồ | *Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.

*Sao Bóng Chày

*Sao Bóng Chày *Sao Bóng Chày
Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Sao Bóng Chày
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Sao Bóng Chày
Sao Bóng Chày
Khi Lãng Khách nhận được Skin: Tấn công +400, Thiệt hại CRIT +2000 Nhanh, Chuẩn, Lực, chỉ có thể là chiếc gậy chày của Lãng Khách.400 Tấn công
2000 TH CRIT
*Sao Bóng Chày - Đổi Skin của Lãng Khách. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5