Đồ | *Hoàng Tử - Đổi Skin của Vong Hồn Tử Sĩ. Dùng cường hóa Skin.

*Hoàng Tử

*Hoàng Tử *Hoàng Tử
Đổi Skin của Vong Hồn Tử Sĩ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Hoàng Tử
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Hoàng Tử
Hoàng Tử
Khi Vong Hồn Tử Sĩ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Hoa rồi sẽ tàn, nhưng lời hẹn thề sẽ mãi không đổi.400 Tấn công
10000 Máu
*Hoàng Tử - Đổi Skin của Vong Hồn Tử Sĩ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5