Đồ | *Bạch Tuyết - Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.

*Bạch Tuyết

*Bạch Tuyết *Bạch Tuyết
Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bạch Tuyết
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Bạch Tuyết
Bạch Tuyết
Khi Nữ Thiện Xạ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Dù đang chiến đấu thì váy mình cũng phải trắng tinh.400 Tấn công
10000 Máu
*Bạch Tuyết - Đổi Skin của Nữ Thiện Xạ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng III - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5