Đồ | *Ảo Long - Đổi Skin của Rồng Xương. Dùng cường hóa Skin.

*Ảo Long

*Ảo Long *Ảo Long
Đổi Skin của Rồng Xương. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Ảo Long
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Ảo Long
Ảo Long
Khi Rồng Xương nhận được Skin: HP +50000, CRIT +250 Xuyên tầng địa ngục, hồi sinh ngoạn mục.50000 Máu
250 CRIT
*Ảo Long - Đổi Skin của Rồng Xương. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng (X) - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5