Đồ | *Đầu Bếp - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.

*Đầu Bếp

*Đầu Bếp *Đầu Bếp
Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Đầu Bếp
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Đầu Bếp
Đầu Bếp
Khi Chủ Tế Quỷ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Cẩn thận, kẻo hắn nướng cả bạn luôn đấy!400 Tấn công
10000 Máu
*Đầu Bếp - Đổi Skin của Chủ Tế Quỷ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5