Đồ | *Siêu Hộ Vệ - Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin.

*Siêu Hộ Vệ

*Siêu Hộ Vệ *Siêu Hộ Vệ
Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Siêu Hộ Vệ
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Siêu Hộ Vệ
Siêu Hộ Vệ
Khi Mộc Tinh nhận được Skin: HP +10000, Kháng CRIT +250 Thần hộ vệ của khu cấm địa, bất cứ ai xâm phạm sẽ phải chịu hậu quả.10000 Máu
*Siêu Hộ Vệ - Đổi Skin của Mộc Tinh. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng II - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5