Đồ | *Thiết Thú - Đổi Skin của Quái Tuyết. Dùng cường hóa Skin.

*Thiết Thú

*Thiết Thú *Thiết Thú
Đổi Skin của Quái Tuyết. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thiết Thú
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Thiết Thú
Thiết Thú
Khi Quái Tuyết nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Đến từ vùng đất của những Robot khổng lồ, quái thú này chưa từng bại trận.400 Tấn công
10000 Máu
*Thiết Thú - Đổi Skin của Quái Tuyết. Dùng cường hóa Skin. x 50