Đồ | *Chỉ Huy Vũ Trụ - Đổi Skin của Athena. Dùng cường hóa Skin.

*Chỉ Huy Vũ Trụ

*Chỉ Huy Vũ Trụ *Chỉ Huy Vũ Trụ
Đổi Skin của Athena. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Chỉ Huy Vũ Trụ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Chỉ Huy Vũ Trụ
Chỉ Huy Vũ Trụ
Khi Athena nhận được Skin: Tấn công +400, CRIT +250 Thám hiểm vũ trụ vô hạn, khám phá nền văn minh hoàn toàn mới. Nữ thuyền trưởng không gian huyền thoại.400 Tấn công
250 CRIT
*Chỉ Huy Vũ Trụ - Đổi Skin của Athena. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10