Đồ | *Ma Linh - Đổi Skin của Linh Hồn Sư. Dùng cường hóa Skin.

*Ma Linh

*Ma Linh *Ma Linh
Đổi Skin của Linh Hồn Sư. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Ma Linh
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Ma Linh
Ma Linh
Khi Linh Hồn Sư nhận được Skin: Tấn công +400, HP +50000 Công Chúa Ma Linh kiêu ngạo và một linh hồn trung thành!400 Tấn công
50000 Máu
*Ma Linh - Đổi Skin của Linh Hồn Sư. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Phúc Lam - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10