Đồ | *Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.

*Quỷ Biển

*Quỷ Biển *Quỷ Biển
Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Quỷ Biển
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Quỷ Biển
Quỷ Biển
Khi Vệ Nữ Đại Dương nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Nữ yêu biển cả xuyên qua ranh giới sinh tử để dẫn độ linh hồn.400 Tấn công
10000 Máu
*Quỷ Biển - Đổi Skin của Vệ Nữ Đại Dương. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10