Đồ | *Thần Tăng - Đổi Skin của Quỷ Sấm Sét. Dùng cường hóa Skin.

*Thần Tăng

*Thần Tăng *Thần Tăng
Đổi Skin của Quỷ Sấm Sét. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thần Tăng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Thần Tăng
Thần Tăng
Khi Quỷ Sấm Sét nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Cao tăng mặt quỷ, tay cầm thiền trượng, nộ khí trừng phạt400 Tấn công
10000 Máu
*Thần Tăng - Đổi Skin của Quỷ Sấm Sét. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10