Đồ | *Lực Từ Trường - Đổi Skin của Tiến Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.

*Lực Từ Trường

*Lực Từ Trường *Lực Từ Trường
Đổi Skin của Tiến Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Lực Từ Trường
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Lực Từ Trường
Lực Từ Trường
Khi Tiến Sĩ Độc nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Tiến Sĩ đã tận dụng tối đa định luật từ trường để tiến hóa thú cưỡi và vũ khí.400 Tấn công
10000 Máu
*Lực Từ Trường - Đổi Skin của Tiến Sĩ Độc. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10