Đồ | *Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.

*Rồng Siêu Tinh

*Rồng Siêu Tinh *Rồng Siêu Tinh
Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Rồng Siêu Tinh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Rồng Siêu Tinh
Rồng Siêu Tinh
Khi Rồng Dung Nham nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Tiếng gầm của Rồng như vụ nổ siêu hành tinh, chấn động trời đất.400 Tấn công
10000 Máu
*Rồng Siêu Tinh - Đổi Skin của Rồng Dung Nham. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10