Đồ | Tộc Rồng - Nhà Chính - Đổi Nhà Chính Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Nhà Chính

Tộc Rồng - Nhà Chính Tộc Rồng - Nhà Chính
Đổi Nhà Chính Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25