Đồ | Tộc Rồng - Tháp Canh - Đổi Tháp Canh Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Tháp Canh

Tộc Rồng - Tháp Canh Tộc Rồng - Tháp Canh
Đổi Tháp Canh Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn