Help us on Patreon, please!

Đồ | Tộc Rồng - Tháp Cung Tên - Đổi Tháp Cung Tên Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Tháp Cung Tên

Tộc Rồng - Tháp Cung Tên Tộc Rồng - Tháp Cung Tên
Đổi Tháp Cung Tên Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25