Đồ | *Sấm Sét - Đổi skin của Băng Phụng. Dùng cường hóa Skin.

*Sấm Sét

*Sấm Sét *Sấm Sét
Đổi skin của Băng Phụng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Sấm Sét
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Sấm Sét
Sấm Sét
Khi Băng Phụng nhận được Skin: Tấn công +400, HP +50000 Sấm chớp rung chuyển trời đất khi nó vỗ cánh.400 Tấn công
50000 Máu
*Sấm Sét - Đổi skin của Băng Phụng. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hộp Skin Tướng IV - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên.Hộp Skin Tướng IV - Nhận mảnh Skin Tướng ngẫu nhiên. 5
Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Mảnh Skin Tướng Huyền Thoại I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 10