Đồ | *Liệt Hỏa - Đổi skin của Quỷ Cây. Dùng cường hóa Skin.

*Liệt Hỏa

*Liệt Hỏa *Liệt Hỏa
Đổi skin của Quỷ Cây. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Liệt Hỏa
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Liệt Hỏa
Liệt Hỏa
Khi Quỷ Cây nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Ngọn lửa đã hủy diệt rễ nhưng cho hắn một cơ hội sống lại.400 Tấn công
10000 Máu
*Liệt Hỏa - Đổi skin của Quỷ Cây. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn V - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10