Đồ | Tộc Rồng - Đài Tướng - Đổi Đài Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Đài Tướng

Tộc Rồng - Đài Tướng Tộc Rồng - Đài Tướng
Đổi Đài Tướng Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25
Unknown - UnknownUnknown - Unknown 5