Đồ | Tộc Rồng - Doanh Trại - Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.

Tộc Rồng - Doanh Trại

Tộc Rồng - Doanh Trại Tộc Rồng - Doanh Trại
Đổi Doanh Trại Rồng. Dùng cường hóa Kiến Trúc.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 20 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn VI - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 25